Λογαριασμός πελάτη
Εγγραφή | Ξεχάσατε τον κωδικό πρόσβασης;

 Πολιτική Απορρήτου και Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων

 

Πληροφορίες σχετικά με το Διαχειριστή των προσωπικών δεδομένων

• Επωνυμία "Fotoapeti 24 BG" Ltd.

• UIC / BULSTAT: 204710836

• Κεντρικά γραφεία και διεύθυνση: Velingrad, 30, Gotse Delchev Str.

• Διεύθυνση για την άσκηση δραστηριότητας: Sofia, Iztok Mladost 2, bl. 262, store G7, St. Cyprian

• Στοιχεία αλληλογραφίας: Sofia, Iztok Mladost 2, bl. 262, mag. G7, St. Cyprian

• Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: sales@fototapeti24.com

• Τηλέφωνο: +359889075230

Πληροφορίες σχετικά με την αρμόδια εποπτική αρχήΠληροφορίες σχετικά με την αρμόδια εποπτική αρχή

• Τίτλος: Επιτροπή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

• Κεντρικά γραφεία και διεύθυνση διαχείρισης: Sofia 1592, 2, Prof. Tsvetan Lazarov Str.

• Στοιχεία αλληλογραφίας: Sofia 1592, 2, Prof. Tsvetan Lazarov Str.

• Τηλέφωνο: +359 2 915 3 518

• Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg

• Ιστοσελίδα: www.cpdp.bg

Η εταιρεία "Fotoapeti 24 BG" Ltd λειτουργεί σε συμμόρφωση με τον Νόμο περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών.

Αιτίες συλλογής, επεξεργασίας και αποθήκευσης των προσωπικών σας δεδομένων

Αρ1 (1) Η εταιρεία "Fototapeti 24 BG" Ltd συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά σας δεδομένα σε σχέση με την πώληση φωτοταπετσαριών και αφισών, σύμφωνα με το άρθ. 6, παρ. 1, του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2016/679, και ιδίως με βάση τα ακόλουθα:

• Τη ρητή συγκατάθεσή σας ως πελάτη.

• Την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της "Fototapeti 24 BG" Ltd. με σύμβαση με εσάς.

• Τη συμμόρφωση με νομική υποχρέωση που ισχύει για την "Fototapeti 24 BG" Ltd.

• Για τους σκοπούς του νόμιμου συμφέροντος της Fototapeti 24 BG Ltd.

(2) Η "Fototapeti 24 BG" Ltd είναι ο διαχειριστής των προσωπικών δεδομένων που αφορούν τα δεδομένα σας ως χρήστες των υπηρεσιών μας. Σε σχέση με τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργάζεστε, χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, η Fototapeti 24 BG Ltd ενεργεί ως επεξεργαστής των προσωπικών δεδομένων.

Σκοποί και αρχές συλλογής, επεξεργασίας και αποθήκευσης των προσωπικών σας δεδομένων

Αρ. 2. (1) Η "Fotοtapeti 24 BG" Ltd συλλέγει και επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα που παρέχετε σε σχέση με την πώληση φωτοταπετσαριών και αφισών.

• Δημιουργία προφίλ και εξασφάλιση πλήρους λειτουργικότητας στην παροχή των υπηρεσιών μας

• Εξατομίκευση ενός συμβαλλόμενου μέρους

• Λογιστικοί σκοποί

• Στατιστικοί στόχοι

• Παροχή πληροφοριών σε τρίτους (εταιρείες ταχυμεταφορών για παράδοση παραγγελιών)

• Προστασία της ασφάλειας των πληροφοριών 

• Εξασφάλιση της εφαρμογής της σύμβασης για την παροχή της αντίστοιχης υπηρεσίας

• Αποστολή ενημερωτικών δελτίων, αλλαγές στην υπηρεσία για βελτίωση και εξατομικευμένη εξυπηρέτηση,προσφορά κατάλληλης προσφοράς για ανανέωση, εκδηλώσεις και άλλα προϊόντα και υπηρεσίες που μπορεί να σας ενδιαφέρουν.

(2) Η "Fotοtapeti 24 BG" Ltd τηρεί τις ακόλουθες αρχές κατά την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων:

• Nομιμότητα, καλή πίστη και διαφάνεια

• Περιορισμός των σκοπών επεξεργασίας

• Συνάφεια με την επεξεργασία των σκοπών και την ελαχιστοποίηση των συλλεγόμενων δεδομένων

• Ακρίβεια και επικαιρότητα των δεδομένων

• Περιορισμός της αποθήκευσης για την επίτευξη των στόχων

• Ακεραιότητα και εμπιστευτικότητα της επεξεργασίας και εξασφάλιση επαρκούς επιπέδου ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων.

(3) Επεξεργασία και αποθήκευση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Η εταιρεία "Fotοtapeti 24 BG" Ltd μπορεί να επεξεργαστεί και να αποθηκεύσει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα προς προστασία των εννόμων συμφερόντων ως εξής:

• Την εκπλήρωση των υποχρεώσεών της έναντι της Εθνικής Υπηρεσίας Εσόδων, του Υπουργείου Εσωτερικών και άλλων κρατικών και δημοτικών αρχών.

Τι είδους προσωπικά δεδομένα συλλέγει, επεξεργάζεται και αποθηκεύει η εταιρεία "Fototapeτι 24 BG" Ltd;

Αρ. 3. (1) Η "Fotoapeti 24 BG" Ltd εκτελεί τις ακόλουθες λειτουργίες με τη χρήση προσωπικών δεδομένων για τους ακόλουθους σκοπούς:

• Εγγραφή χρήστη στην ιστοσελίδα και εκτέλεση σύμβασης για την πώληση φωτοταπετσαριών και αφισών - ο σκοπός αυτής της ενέργειας είναι να δημιουργηθεί ένα προφίλ για να συνδεθεί με μια υπηρεσία που χρησιμοποιείται για τη διαχείριση των υπηρεσιών περιεχομένου μέσω του πίνακα διαχείρισης. Συμπέρασμα της εκτίμησης επιπτώσεων: Με βάση την ανωτέρω αξιολόγηση των επιπτώσεων, το υπεύθυνο πρόσωπο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, θεωρεί ότι η λειτουργία «πώληση φωτοταπετσαριών και αφισών» μπορεί να εκτελεστεί και να παρέχει επαρκείς εγγυήσεις για την προστασία των δικαιωμάτων και των νόμιμων συμφερόντων των υποκειμένων των δεδομένων σύμφωνα με τις απαιτήσεις του GDPR.

• Εγγραφή χρηστών για σκοπούς πώλησης φωτοταπετσαριών. Συμπέρασμα της εκτίμησης επιπτώσεων: Με βάση την ανωτέρω αξιολόγηση των επιπτώσεων, το υπεύθυνο πρόσωπο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, θεωρεί ότι η λειτουργία «πώληση φωτοταπετσαριών» μπορεί να εκτελεστεί και να παρέχει επαρκείς εγγυήσεις για την προστασία των δικαιωμάτων και των νόμιμων συμφερόντων των υποκειμένων των δεδομένων σύμφωνα με τις απαιτήσεις του GDPR.

• Υπογραφή και εφαρμογή εμπορικής συναλλαγής με έναν πελάτη ή συνεργάτη - ο σκοπός αυτής της λειτουργίας είναι η σύναψη και εκτέλεση της σύμβασης με έναν συνεργάτη ή πελάτη και τη διαχείρισή της.

• Αποστολή ενημερωτικών μηνυμάτων - ο σκοπός αυτής της δραστηριότητας είναι η διαχείριση της διαδικασίας αποστολής μηνυμάτων στους πελάτες σχετικά με βελτιώσεις ή αλλαγές στις υπηρεσίες.

• Αποστολή ενημερωτικού δελτίου (newsletter) - ο σκοπός αυτής της ενέργειας είναι η διαχείριση της διαδικασίας της αποστολής ενημερωτικών δελτίων στους πελάτες, οι οποίοι δήλωσαν ότι επιθυμούν να τα λαμβάνουν.

(2) Η "Fotoapeti 24 BG" Ltd χειρίζεται τις ακόλουθες κατηγορίες προσωπικών δεδομένων και πληροφοριών για τους ακόλουθους σκοπούς και για τους ακόλουθους λόγους:

• Στοιχεία: Τα δεδομένα αναγνώρισης σας (ονοματεπώνυμο, email, χώρα, τηλέφωνο)

• Σκοπός για τον οποίο συλλέγονται τα δεδομένα: 1) Εγγραφή χρήστη 2) Δημιουργία σύνδεσης με τον καταναλωτή και την αποστολή πληροφοριών προς αυτόν, συμπεριλαμβανομένης της δηλωμένης επιθυμίας - για την αποστολή ενημερωτικών δελτίων και διαφημιστικών μηνυμάτων. Αποστολή προϊόντων που αγοράζονται μέσω τρίτων - επιχειρήσεις ταχυμεταφορών. Λόγος για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων - Με την έγκριση των γενικών όρων, την εγγραφή σας στην ιστοσελίδα και την αγορά υπηρεσίας, μεταξύ εσάς και της "Fototapeti 24 BG" Ltd δημιουργείται μια σύμβαση,  με βάση την οποία επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα – άρθ. 6 παρ. 1 β. (β) GDPR.

• Άλλα στοιχεία που επεξεργάζεται η "Fototapeti 24 BG" Ltd - Με την είσοδο στην ιστοσελίδα μας ή στο λογαριασμό σας, η "Fototapeti 24 BG" Ltd συλλέγει τα δεδομένα για τη διεύθυνση IP που χρησιμοποιείται.

• Σκοπός για τον οποίο συλλέγονται δεδομένα: Βελτίωση της ασφάλειας των υπηρεσιών και τοπική προσαρμογή της ιστοσελίδας, καθώς και έρευνες σχετικές με το μάρκετινγκ.

• Λόγοι για την επεξεργασία των δεδομένων: Η επεξεργασία είναι αναγκαία γι&a

BLOG :: ΑΠΟΣΤΟΛΗ & ΠΛΗΡΩΜΗ :: ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ :: ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πολιτική cookies :: 15 ημέρες Δικαίωμα Επιστροφής :: Γενικοί Όροι :: Πολιτική Απορρήτου και Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων

Created by: 123.BG